Chỉnh số thẻ Tag Cloud hiển thị trên WordPress

Chỉnh số thẻ Tag Cloud hiển thị trên WordPress

Nếu bạn dùng tính năng Tag Cloud Widget của WordPress để hiển thị các thẻ tag của bài viết thì mặc định WordPress sẽ hiển thị là 45 thẻ. Để thay đổi số lượng thể tag muốn hiển thị bạn có thể làm theo cách dưới đây.

Chỉnh số thẻ Tag Cloud hiển thị trên WordPress

Cách 1: Sửa file “category-template.php”

Bước 1: Vào thư mục gốc của website sau đó vào mục wp-includes => category-template.php

Chỉnh số thẻ Tag Cloud hiển thị trên WordPress

Bước 2: Tiến hành Edit file category-template.php. Tìm từ khóa wp_tag_cloud( tại phần ‘number’ bạn có thể thay đổi số thẻ tag muốn hiển thị sau đó Save lại, xem hình bên dưới, như ở trong hình number là 45, bạn có thể đổi nó thành một con số khác

Xem thêm các bài viết khác
Chỉnh số thẻ Tag Cloud hiển thị trên WordPress

Cách 2: Sửa file functions.php

Bạn mở file functions.php của theme mà bạn đang dùng, sau đó thêm đoạn mã bên dưới vào và lưu lại.

//Register tag cloud filter callback
add_filter('widget_tag_cloud_args', 'tag_widget_limit');
 
//Limit number of tags inside widget
function tag_widget_limit($args){
 
 //Check if taxonomy option inside widget is set to tags
 if(isset($args['taxonomy']) && $args['taxonomy'] == 'post_tag'){
  $args['number'] = 45; //Limit number of tags
 }
 
 return $args;
}
Chỉnh số thẻ Tag Cloud hiển thị trên WordPress

Số 45 trong đoạn mã chính là số lượng thẻ tag sẽ được hiển thị, bạn có thể thay đổi nó thành con số bạn mong muốn.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*