Download Bulk Rename Utility 3.4.3 Portable

Download Bulk Rename Utility 3.4.3 Portable

Bulk Rename Utility là tiện ích giúp đổi tên tập tin hàng loạt, cho phép bạn dễ dàng đổi tên các tệp và toàn bộ thư mục dựa trên các tiêu chí cực kỳ linh hoạt. Thêm ngày / giờ, thay thế số, chèn văn bản, chuyển đổi trường hợp, thêm số tự động, xử lý thư mục và thư mục phụ.

Download Bulk Rename Utility 3.4.3 Portable

Các tính năng Bulk Rename Utility

Bulk Rename Utility là một chương trình dễ sử dụng cho phép bạn đổi tên hàng loạt tệp dựa trên các tiêu chí cực kỳ linh hoạt. Đổi tên tập tin, thư mục hoặc cả hai. Xóa, thêm hoặc thay đổi văn bản trong tên tệp. Thực hiện thay thế văn bản. Thay đổi trường hợp tên tập tin.

Xóa ký tự hoặc từ. Xóa các chữ số hoặc ký hiệu. Nối hoặc thêm văn bản vào tên tệp. Nối tên thư mục mẹ vào tên tệp. Nối ngày vào tên tệp theo nhiều định dạng. Thêm văn bản từ bảng ghi tạm vào nhiều tên tệp. Tập tin số tự động với các quy tắc rất linh hoạt. Xem trước tên mới trước khi đổi tên. Sắp xếp các chi tiết tập tin theo bất kỳ cột.

Lưu tiêu chí đổi tên của bạn vào mục yêu thích. Lọc các tệp để đổi tên bằng cách sử dụng ký tự đại diện, độ dài tên hoặc độ dài đường dẫn, biểu thức regex hoặc thậm chí javascript. Đăng nhập tất cả các hoạt động đổi tên vào một tệp nhật ký. Thay đổi ngày / dấu thời gian của tệp và thư mục (đã tạo, sửa đổi, truy cập). Thay đổi thuộc tính tệp / thư mục (ẩn, chỉ đọc, lưu trữ).

Đổi tên ảnh bằng siêu dữ liệu EXIF ​​(tức là “Ngày chụp ảnh”, “Độ phân giải” và các thông tin khác được nhúng trong tất cả các tệp ảnh JPG). Đổi tên tệp MP3 bằng cách sử dụng thẻ ID3 (còn gọi là đổi tên thẻ MP3 ID3).

Đổi tên tệp bằng Thuộc tính tệp Windows (ví dụ: chiều dài, chiều rộng, chiều cao, tỷ lệ, nhà xuất bản, tiêu đề…). Hơn một trăm thuộc tính cho các loại tệp khác nhau.

Download Bulk Rename Utility Portable

Bulk Rename Utility Portable là một ứng dụng phần mềm toàn diện cho phép người dùng đổi tên tệp ở chế độ hàng loạt, sửa đổi ngày tạo tệp hoặc chèn dấu thời gian. Nó yêu cầu ít tài nguyên hệ thống và bao gồm tệp trợ giúp được viết tốt với ảnh chụp nhanh cho người mới bắt đầu.

Bulk Rename Utility 3.4.2 Setup

Bulk Rename Utility 3.4.3 Portable

Bulk Rename Utility 3.3.0.0 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*