Microsoft Office 2016 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Office 2016 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Office 2016 là một phiên bản của bộ phần mềm Microsoft Office được phát hành vào ngày 22 tháng 9 năm 2015 cho hệ điều hành Windows. Đây là phiên bản cuối cùng của Microsoft Office tương thích với Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2016.

Microsoft Office 2016 hướng dẫn Active chi tiết

Các tính năng mới của Microsoft Office 2016

Các tính năng mới trong bản phát hành Windows bao gồm khả năng tạo, mở, chỉnh sửa và lưu tệp trong đám mây ngay từ màn hình, một công cụ tìm kiếm mới cho các lệnh có sẵn trong Word , PowerPoint , Excel , Outlook , Access , Visio và Dự án có tên “Tell Me”, các tùy chọn “Send As” khác trong Word và PowerPoint, đồng tác giả trong thời gian thực với người dùng được kết nối với Office Online.

Các tính năng mới trong bản phát hành Windows bao gồm khả năng tạo, mở, chỉnh sửa và lưu tệp trong đám mây ngay từ máy tính để bàn.

Một công cụ tìm kiếm mới cho các lệnh có sẵn trong Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Access, Visio và Project có tên “Tell Me”.

Thêm tùy chọn”Send As”trong Word và PowerPoint và đồng tác giả trong thời gian thực với người dùng được kết nối với Office Online.

Microsoft Office 2016 là phiên bản đầu tiên trong loạt hỗ trợ định dạng đồ họa vector SVG.

Microsoft Office 2016 không thể cùng tồn tại với các ứng dụng Microsoft Office 2013 nếu cả hai phiên bản đều sử dụng trình cài đặt Click-To-Run, nhưng nó có thể cùng tồn tại với các phiên bản trước của Microsoft Office, như 2003, 2007 và 2010 vì chúng sử dụng công nghệ Windows Installer (MSI).

Mặc dù không hỗ trợ Windows XP nữa, các chú giải công cụ cho các mục ribbon khác nhau vẫn hiển thị ảnh chụp màn hình của Office trên Windows XP.

Hình ảnh động mới trong PowerPoint, khả năng chèn video trực tuyến trong OneNote, và phòng chống mất mát dữ liệu tính năng trong Word, Excel và PowerPoint.

Thông tin chi tiết, một tính năng do Bing cung cấp để cung cấp thông tin theo ngữ cảnh từ web, thanh bên Trình thiết kế trong PowerPoint để tối ưu hóa bố cục của các trang chiếu, loại biểu đồ mới và mẫu trong Excel.

Download Microsoft Office 2016

Cũng như các phiên bản trước, Office 2016 được cung cấp trong một số phiên bản riêng biệt nhằm hướng tới các thị trường khác nhau. Tất cả các phiên bản truyền thống của Microsoft Office 2016 đều chứa Word , Excel , PowerPoint và OneNote và được cấp phép để sử dụng trên một máy tính.

Microsoft Office 2016 Professional 32 Bit

Microsoft Office 2016 Professional 64 Bit

Microsoft Office 2016 Standard 32 Bit

Microsoft Office 2016 Standard 64 Bit

Microsoft Office 2016 Retail

Hướng dẫn Active kích hoạt Microsoft Office 2016

Đối với Microsoft Office 2016 Professional

Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.

Microsoft Office 2016

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

set ver=16
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%"
for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
for /f %i in ('dir /b ..\root\Licenses%ver%\ProPlusVL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses%ver%\%i"
cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act
Start winword

Đối với Microsoft Office 2016 Standard

Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

set ver=16
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%"
for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
for /f %i in ('dir /b ..\root\Licenses%ver%\ProPlusVL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses%ver%\%i"
cscript ospp.vbs /inpkey:JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act
Start winword

Sử dụng chung cho Microsoft Office 2016 Professional và Standard

@echo off
title Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version
:halt
pause >nul

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*