Microsoft Office 2013 SP1 hướng dẫn Active

Microsoft Office 2013 SP1 hướng dẫn Active

Microsoft Office 2013 SP1 là một phiên bản Microsoft Office, một gói ứng dụng văn phòng của Microsoft Windows. Microsoft tung phiên bản Office 2013 ra công chúng vào ngày 29 tháng 1 năm 2013. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2014, Microsoft Office 2013 Gói dịch vụ 1 (SP1) đã được phát hành.

Microsoft Office 2013 SP1 hướng dẫn Active

1. Một số tính năng của Microsoft Office 2013

 • Office 2013 dựa trên điện toán đám mây nhiều hơn các phiên bản trước
 • Office 2013 bao gồm hỗ trợ cập nhật cho ISO / IEC 29500, phiên bản tiêu chuẩn quốc tế của định dạng tệp Office Open XML (OOXML).
 • Các tính năng mới bao gồm một chế độ đọc mới trong Microsoft Word, một chế độ trình bày trong Microsoft PowerPoint cải thiện cảm ứng và mực in trong tất cả các chương trình Office.
 • Giao diện Ribbon và hình động tinh tế hơn khi nhập hoặc chọn (Word và Excel). Các tùy chọn đồ họa mới trong Word
 • Hình ảnh mới cho các tác vụ đã lên lịch trong Microsoft Outlook.
 • Màn hình khởi động đã được chỉnh sửa lại.
 • Các đối tượng như hình ảnh có thể được di chuyển tự do, chúng bám vào các ranh giới như các cạnh đoạn văn, lề tài liệu và các ranh giới cột.
 • Hỗ trợ hình ảnh trực tuyến với nội dung từ Office.com, Bing.com và Flickr.
 • Khả năng quay lại vị trí được xem hoặc chỉnh sửa lần cuối trong Word và PowerPoint. Excel 2013 hỗ trợ nhiều giới hạn mới.
 • Thiết kế slide mới, hình động và chuyển tiếp trong PowerPoint 2013.
 • Hỗ trợ Outlook.com và Hotmail.com trong Outlook. Hỗ trợ tích hợp với Skype, Yammer và SkyDrive.

2. Yêu cầu cấu hình

 • CPU: Tốc độ xung nhịp 1 GHz.
 • RAM: 1 GB cho phiên bản 32 bit và 2 GB cho phiên bản 64 bit.
 • Dung lượng ổ đĩa cứng: 3 GB.
 • Hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10.
 • Phần mềm: .NET Framework 3.5, 4.0 hoặc 4.5.

——————–Download——————–

Microsoft Office 2013 SP1 Professional 32 Bit

Microsoft Office 2013 SP1 Professional 64 Bit

Microsoft Office 2013 SP1 Standard 32 Bit

Microsoft Office 2013 SP1 Standard 64 Bit

Microsoft Office 2013 SP1 Retail

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Hướng dẫn Active kích hoạt

Đối với Microsoft Office 2013 Professional

 • Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.
Microsoft Office 2013 SP1
 • Bước 2: Nhập lệnh bên dưới
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
cscript //nologo OSPP.VBS /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit

Đối với Microsoft Office 2013 Standard

 • Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.
 • Bước 2: Nhập lệnh bên dưới
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
cscript //nologo OSPP.VBS /inpkey:KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit

Sử dụng chung cho Microsoft Office 2013 Professional và Standard

@echo off
title Activate Microsoft Office 2013 Volume for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office 2013 Standard Volume&echo - Microsoft Office 2013 Professional Plus Volume&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15")&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:92CD4 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:GVGXT >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.
:halt
pause >nul

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*