Download Microsoft Office 2019 Key Active

Download Microsoft Office 2019 Key Active

Microsoft Office 2019 là bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office mới nhất hiện nay được phát hành ngày 24 tháng 9 năm 2018. Một số tính năng trước đây đã bị hạn chế cho người dùng Office 365 đã có sẵn trong phiên bản này. Office 2019 chỉ hỗ trợ cài đặt trên Windows 10, Windows Server 2019 hoặc macOS Sierra và cao hơn. Nếu bạn sử dụng những phiên bản Windows thấp hơn thì có thể cài Microsoft Office 2016 trở về trước.

Microsoft Office 2019 hướng dẫn Active chi tiết

Tính năng Microsoft Office 2019

Microsoft Office 2019 bao gồm nhiều tính năng đã được xuất bản trước đó qua Office 365, cùng với các tính năng viết tay được cải tiến, hỗ trợ LaTeX trong Word, các tính năng hoạt ảnh mới trong PowerPoint bao gồm các tính năng thu phóng và biến hình cũng như các công thức và biểu đồ mới trong Excel để phân tích dữ liệu

Nâng cấp tính năng đám mây. Cải tiến giao diện nhằm dễ sử dụng hơn với người không chuyên. Hỗ trợ nhiều định dạng video hơn. Nâng cao khả năng nén video nhằm giảm dung lượng. Nâng cấp độ ổn định. Cải tiến bảo mật.

Thêm tính năng vẽ tự do bằng bút chì. Thêm các dạng công thức biểu đồ mới trong Word và Excel. Thêm tính năng phân tích dữ liệu vào trong Excel. Thêm tính năng đưa mô hình nhân vật 3D và các hiệu ứng chuyển slide vào Powerpoint.

Microsoft Office 2019 với nhiều cải tiến đáng giá, đặc biệt phải kể đến tính năng điều khiển bằng giọng nói (Word), xuất video 4K (PowerPoint).

Download Microsoft Office 2019

Microsoft Office 2019 có dung lượng khoảng 3 GB bao gồm cả phiên bản 32 và 64 bit trong một bộ cài đặt, bạn có thể lựa chọn tải phiên bản tiếng Anh hoặc tiếng Việt về cài đặt theo các link bên dưới.

Microsoft Office 2019 Professional Plus English 32+64 bit

Microsoft Office 2019 Professional Plus Vietnamese 32+64 bit

Hướng dẫn Active Microsoft Office 2019 bằng Key 6 tháng

Đây là cách sử dụng Key KMS 180 ngày để kích hoạt bản quyền Microsoft Office 2019, nó sẽ có hạn dùng 6 tháng, khi hết hạn bạn tiến hành kích hoạt lại là được. Với mỗi phiên bản khác nhau thì bạn sử dụng khác nhau, dưới đây là cách kích hoạt cho từng phiên bản.

Active Microsoft Office 2019 Professional

Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.

Microsoft Office 2019

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16" if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16" set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs" %cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1 %cmd% /dstatus | findstr "Office19ProPlus2019VL" if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x") %cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act cls & %cmd% /dstatus echo.

Active Microsoft Office 2019 Standard

Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16" if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16" set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs" %cmd% /inpkey:6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK >nul 2>&1 %cmd% /dstatus | findstr "Office19ProPlus2019VL" if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x") %cmd% /inpkey:6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act cls & %cmd% /dstatus echo.

Sử dụng chung cho Microsoft Office 2019 Professional và Standard

@echo off
title Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:9D9HK >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version.
:halt
pause >nul

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*