Microsoft Visio 2013 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Visio 2013 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Visio 2013 là phiên bản cải tiến của visio 2010 cho phép bạn thể hiện các sơ đồ một cách rất sinh động và trực quan. Tính năng chính của phần mềm này là hỗ trợ người sử dụng tiến hành chỉnh sửa tạo sơ đồ vẽ sơ đồ một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Microsoft Visio 2013 hướng dẫn Active chi tiết

Một số tính năng của Microsoft Visio 2013

Các tính năng của Microsoft Office Visio 2013 được thiết kế để làm cho nó dễ dàng hơn để tạo ra sơ đồ bao gồm truy cập nhanh hơn vào các công cụ thường được sử dụng, hình dạng và giấy nến mới và cập nhật, và được cải thiện và mở rộng các chủ đề và các hiệu ứng. Công cụ để làm việc theo nhóm đơn giản, chẳng hạn như khả năng làm việc với nhau trên cùng một sơ đồ cùng một lúc và cải thiện bình luận trong cả hai Visio và Dịch vụ Visio.

Tất cả các phiên bản trước của Visio đều sử dụng VSD, định dạng tệp nhị phân độc quyền. Visio 2010 đã thêm hỗ trợ cho định dạng tệp VDX, đây là định dạng dựa trên Lược đồ XML, nhưng vẫn sử dụng VSD theo mặc định.

Tăng cường hỗ trợ cho sự hợp tác nhóm, bao gồm khả năng một số người làm việc trên một sơ đồ cùng một lúc và khả năng liên kết các sơ đồ với dữ liệu.

Bổ sung thêm giấy nến cho sơ đồ kinh doanh và kỹ thuật, sơ đồ quy trình (bao gồm Mô hình quy trình nghiệp vụ và ký hiệu, sơ đồ và sơ đồ tầng, sơ đồ mạng và sơ đồ phần mềm và cơ sở dữ liệu.

Visio 2013 cung cấp các tính năng mới được thiết kế để giúp bạn tạo sơ đồ trực quan hơn bao gồm hình dạng và khuôn tô mới và cập nhật, hiệu ứng và chủ đề được cải thiện và tính năng đồng tác giả giúp làm việc nhóm dễ dàng hơn.

Bạn có thể làm cho sơ đồ của mình linh hoạt hơn bằng cách liên kết các hình dạng với dữ liệu thời gian thực và sau đó chia sẻ chúng với những người khác thông qua trình duyệt sử dụng Dịch vụ Visio trong SharePoint, ngay cả khi chúng chưa được cài đặt Visio.

Download Microsoft Visio 2013

Microsoft đã cung cấp Visio 2013 cho Windows trong hai phiên bản: Standard và Professional. Các phiên bản Standard và Professional chia sẻ cùng một giao diện, nhưng phiên bản Professional có các mẫu bổ sung cho các sơ đồ và bố cục nâng cao hơn, cũng như các khả năng nhằm giúp người dùng dễ dàng kết nối sơ đồ của họ với nguồn dữ liệu và hiển thị dữ liệu của họ bằng đồ thị.

Visio Pro 2013SP1 32 bit

Visio Pro 2013SP1 64 bit

Visio Pro 2013SP1 Retail 32+64 bit

Hướng dẫn Active kích hoạt Microsoft Visio 2013

Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.

Microsoft Visio 2013

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
cscript OSPP.VBS /inpkey:C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act

Hoặc

@echo off
title Activate Microsoft Visio 2013 Volume for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Visio 2013 Standard Volume&echo - Microsoft Visio 2013 Professional Plus Volume&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15")&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:PGWR7 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:RM3B3 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /set
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.
:halt
pause >nul

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*