Microsoft Visio 2013 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Visio 2013 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Visio 2013 là phiên bản cải tiến của visio 2010 cho phép bạn thể hiện các sơ đồ một cách rất sinh động và trực quan. Tính năng chính của phần mềm này là hỗ trợ người sử dụng tiến hành chỉnh sửa tạo sơ đồ vẽ sơ đồ một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Microsoft Visio 2013 hướng dẫn Active chi tiết

Một số tính năng của Microsoft Visio 2013

  • Tất cả các phiên bản trước của Visio đều sử dụng VSD, định dạng tệp nhị phân độc quyền. Visio 2010 đã thêm hỗ trợ cho định dạng tệp VDX, đây là định dạng dựa trên Lược đồ XML, nhưng vẫn sử dụng VSD theo mặc định.
  • Tăng cường hỗ trợ cho sự hợp tác nhóm, bao gồm khả năng một số người làm việc trên một sơ đồ cùng một lúc và khả năng liên kết các sơ đồ với dữ liệu.
  • Bổ sung thêm giấy nến cho sơ đồ kinh doanh và kỹ thuật, sơ đồ quy trình (bao gồm Mô hình quy trình nghiệp vụ và ký hiệu, sơ đồ và sơ đồ tầng, sơ đồ mạng và sơ đồ phần mềm và cơ sở dữ liệu.
  • Visio 2013 cung cấp các tính năng mới được thiết kế để giúp bạn tạo sơ đồ trực quan hơn bao gồm hình dạng và khuôn tô mới và cập nhật, hiệu ứng và chủ đề được cải thiện và tính năng đồng tác giả giúp làm việc nhóm dễ dàng hơn.
  • Bạn có thể làm cho sơ đồ của mình linh hoạt hơn bằng cách liên kết các hình dạng với dữ liệu thời gian thực và sau đó chia sẻ chúng với những người khác thông qua trình duyệt sử dụng Dịch vụ Visio trong SharePoint, ngay cả khi chúng chưa được cài đặt Visio.

——————–Download——————–

Visio Pro 2013SP1x32_VL

Visio Pro 2013SP1x64_VL

Visio Pro 2013SP1x32_64_Retail

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Hướng dẫn Active kích hoạt

  • Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.
Microsoft Visio 2013
  • Bước 2: Nhập lệnh bên dưới
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
cscript OSPP.VBS /inpkey:C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act

Hoặc

@echo off
title Activate Microsoft Visio 2013 Volume for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Visio 2013 Standard Volume&echo - Microsoft Visio 2013 Professional Plus Volume&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15")&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:PGWR7 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:RM3B3 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /set
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.
:halt
pause >nul

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*