Microsoft Visio 2016 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Visio 2016 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Visio 2016 là ứng dụng vẽ biểu đồ và sơ đồ nổi tiếng của hang Microsoft. Visio 2016 có giao diện thân thiện và dễ nhìn, giúp cho người dùng có thể sử dụng nó ngay lần đầu sử dụng ứng dụng.

Microsoft Visio 2016 hướng dẫn Active chi tiết

Một số đặc của Microsoft Visio 2016

Microsoft Visio 2016 với một số tính năng mới đã được thêm vào như kết nối một bước với dữ liệu Excel, bảo vệ quản lý quyền thông tin (IRM) cho tệp Visio, hình dạng hiện đại cho bố cục văn phòng, hình dạng chi tiết cho sơ đồ mặt bằng, hình dạng cập nhật cho sơ đồ tầng, hình dạng hiện đại cho nhà kế hoạch, hình dạng tuân thủ IEEE cho sơ đồ điện, phạm vi sơ đồ khởi động mới và chủ đề mới cho giao diện Visio.

Visio 2016 có khả năng xử lý các biểu đồ từ đơn giản đến phức tạp, với đầy đủ các hình học như hình tam giác, tứ giác, hình vuông, hình tròn và các đường kết nối giữa chúng, chương trình bao gồm hàng loạt các liên kết với nhau, giữa sơ đồ và dữ liệu thực cho phép thực hiện thao tác trên cùng một sơ đồ.

Visio 2016 giúp bạn tạo ra nhiều sơ đồ tiến trình, với các dữ liệu khác nhau, bạn có thể nhập dữ liệu từ bảng tính excel với hình thức nhập file dữ liệu vào.

Các biểu đồ có thể dễ dàng được tạo ra nhờ có đồ họa hình ảnh được thiết kế tỉ mỉ từ Microsoft Visio 2016, bên cạnh đó bạn có thể chia sẻ biểu đồ của mình với bạn bè và dễ dàng quản lý các bình luận của bạn bè và người khác, hơn thế nữa chương trình này còn cho phép quản lý theo từng dự án, tức là các thành viên trong dự án có thể làm chung một biểu đồ.

Tạo giản đồ luồng, đồ thị mạng, sơ đồ tổ chức, mặt bằng, thiế kế kỹ thuật… bằng các hình dạng và template hiện đại. Tăng cường hiệu suất với trải nghiệm Office quen thuộc và tạo đồ thị cao cấp dễ hơn bao giờ hết.

Download Microsoft Visio 2016

Dưới đây là link tải Microsoft Visio 2016 phiên bản 32 và 64 bit, bạn có thể lựa chọn phiên bản thích hợp để cài đặt.

Visio Pro 2016 32 bit

Visio Pro 2016 64 bit

Visio Professional 2016 Retail 32+64 bit

Hướng dẫn Active kích hoạt Microsoft Visio 2016

Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.

Microsoft Visio 2016

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

set ver=16
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%"
for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
for /f %i in ('dir /b ..\root\Licenses%ver%\ProPlusVL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses%ver%\%i"
cscript ospp.vbs /inpkey:PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act
Start winword

Hoặc

@echo off
title Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:W8GF4 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:RJRJK >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /se
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/aiomsp
:halt
pause >nul

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

2 thoughts on “Microsoft Visio 2016 hướng dẫn Active chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*