Microsoft Project 2016 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Project 2016 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Project 2016 là phần mềm được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc một cách chuyên nghiệp nhất. Với các template và công cụ có sẵn, Microsoft Project Professional 2016 giúp bạn thiết kế dự án, quản lý nhân sự, đào tạo, triển khai nhiệm vụ, quản lý tài chính,… hoàn hảo ngay trên máy tính của mình.

Microsoft Project 2016

Một số điểm mới Microsoft Project 2016

Microsoft Project 2016 là phiên bản nâng cấp của phần mềm quản lý dự án Project 2013 của hãng Microsoft. Với các template và công cụ có sẵn, Microsoft Project 2016 giúp bạn thiết kế dự án, quản lý nhân sự, đào tạo, triển khai nhiệm vụ, quản lý tài chính… hoàn hảo ngay trên máy tính của mình.

Đối với người quản lý dự án, việc đảm bảo nguồn lực để đảm bảo dự án của bạn được bố trí nhân viên đúng cách luôn là một thách thức. Với Project 2016, giờ đây bạn có thể yêu cầu một cách có hệ thống tài nguyên và sau khi được phê duyệt, hãy khóa tài nguyên đó để đảm bảo có sẵn.

Project 2016 giới thiệu các bản đồ nhiệt công suất và một bộ báo cáo trực quan hoàn toàn mới để cho phép hình dung nhanh việc sử dụng tài nguyên. Cả việc sử dụng tài nguyên dưới mức và quá mức đều có thể có vấn đề và cả hai có thể được nhìn thấy nhanh chóng với bản đồ nhiệt mới.

Timelines là cách tốt nhất để truyền đạt cách vòng đời của dự án xuất hiện. Với suy nghĩ này, chúng tôi đã đại tu tính năng Dòng thời gian để bao gồm nhiều mốc thời gian, mỗi mốc thời gian bắt đầu và ngày kết thúc khác nhau, đại diện cho một tập hợp các nhiệm vụ và cột mốc do người dùng xác định.

Tell Me cung cấp là một nút trực tiếp, vì vậy bạn chỉ cần nhấp vào câu trả lời và nó sẽ làm như bạn yêu cầu.

Với phiên bản Project 2016, bổ trợ Office hiện có quyền truy cập Đọc / Ghi đầy đủ vào dự án bạn đang thực hiện, cung cấp các tiện ích mở rộng phong phú hơn bao giờ hết.

Cấu hình cài đặt Microsoft Project 2016

  • Bộ vi xử lý: 1GHz hoặc nhanh hơn, hỗ trợ cả bản 32bit và 64bit với SSE2.
  • Hệ điều hành: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012.
  • RAM: 1GB với phiên bản 32bit, 2GB với phiên bản 64bit.
  • Dung lượng ổ đĩa cứng: 3GB
  • Độ phân giải màn hình:1024×768.
  • Kết nối mạng Internet để sử dụng các tính năng liên quan.

Download Microsoft Project 2016

Với Microsoft Project 2016 thì bạn có thể cài đặt trên hệ điều hành Windows 7 trở lên. Có 2 phiên bản 32 và 64 bit cho bạn lựa chọn cài đặt, để kích hoạt phần mềm bạn có thể xem thêm hướng dẫn bên dưới.

Project Pro 2016 32 bit

Project Pro 2016 64bit

Microsoft Project 2016 Retail

Hướng dẫn Active kích hoạt Microsoft Project 2016

Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.

Microsoft Project 2016

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

set ver=16
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%"
for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
for /f %i in ('dir /b ..\root\Licenses%ver%\ProPlusVL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses%ver%\%i"
cscript ospp.vbs /inpkey:YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act
Start winword

Hoặc

@echo off
title Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:KQBVC >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:G83KT >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version
:halt
pause >nul

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*