Microsoft Project 2010 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Project 2010 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Project 2010 là một giải pháp quản lý dự án được thiết kế nhằm phát triển lịch biểu, gán tài nguyên, quản lý ngân sách, phân tích khối lượng công việc và theo dõi tiến độ. Các tính năng bao gồm dạng xem Trình lập kế hoạch Nhóm, giao diện Dải băng và nhiều dạng xem khác.

Microsoft Project 2010 hướng dẫn Active chi tiết

Một số chức năng của Microsoft Project 2010

Microsoft Project 2010 được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực quản lý dự án. Nổi bật hơn cả là sự ứng dụng của nó trong ngành xây dựng, nhờ có Project 2010 thì việc quản lý các dự án lớn trở nên dễ dàng hơn.

Tổ chức lập kế hoạch và quản lý dự án. Đánh giá tài chính chung của dự án. Lên lịch công tác.

Dự trù các tác động đến tiến độ của dự án khi xảy ra những thay đổi có ảnh hưởng lớn đến dự án. Liệt kê các tài nguyên và chi phí cho các công việc trong dự án.

Chuẩn bị các báo biểu cần thiết cho dự án. In ấn các báo biểu phục vụ dự án. Làm việc và quản lý theo nhóm. Điều chỉnh kế hoạch để thích ứng với các điều kiện ràng buộc.

Một số điểm mới của Microsoft Project 2010

Với Giao diện Ribbon Office mới, Microsoft Project Professional giờ đây dễ điều hướng hơn nhiều. Có chế độ xem thời gian tuyệt vời giúp việc tổ chức thực hiện các dự án phức tạp và lâu dài dễ dàng hơn nhiều. Khả năng tương thích từ các ứng dụng Office khác cũng được cải thiện nhiều, nghĩa là bạn có thể nhanh chóng sao chép dán vào Microsoft Project Professional trong khi vẫn giữ lại định dạng của bạn.

Microsoft Project Professional cho phép bạn quản lý một nhóm người trên một dự án với chế độ xem tài nguyên thực sự trực quan cho phép bạn dễ dàng xem ai có mặt và khi nào. Tạo các bảng, thêm các cột, v.v. bây giờ dễ dàng hơn nhiều và có một số công cụ khai phá dữ liệu tuyệt vời.

Đối với người dùng mới, có các trình thuật sĩ để thiết lập và chạy dự án của bạn. Việc thiết lập các dự án vẫn là một quá trình lâu dài, nhưng nó không khó. Khi bạn bắt đầu, Microsoft Project Professional có đầy đủ các khía cạnh tự động giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đồ thị, tính toán và báo cáo tất cả có thể được tự động hóa.

Download Microsoft Project 2010

Microsoft Project 2010 có 2 phiên bản 32 và 64 bit cho bạn lựa chọn cài đặt, xem thêm hướng dẫn kích hoạt bên dưới.

Project Professional 2010 32 bit

Project Professional 2010 64 bit

Hướng dẫn Active kích hoạt Microsoft Project 2010

Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.

Microsoft Project 2010

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
cscript //Nologo OSPP.VBS /inpkey:YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6
cscript //Nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit

Hoặc

@echo off
title Activate Microsoft Project 2010 Volume for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Project 2010 Standard Volume&echo - Microsoft Office 2010 Project Volume&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14")&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:F9PGB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:VHKC6 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.
:halt
pause >nul

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

3 thoughts on “Microsoft Project 2010 hướng dẫn Active chi tiết

  1. Cho mình hỏi active bằng CMD như vậy có ảnh hưởng đến các phiên bản Office khác hay ảnh hưởng đến win 10 không?

    1. lệnh trên chỉ dùng để kích hoạt cho project 2010 nên không ảnh hưởng đến các phiên bản office khác nha bạn, khi dùng lệnh này thì project 2010 sẽ được kích hoạt 180 ngày, hết 180 thì nhập lại lệnh trên để gia hạn thêm 180 ngày và cứ làm như vậy khi hết hạn,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*