Microsoft Project 2019 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Project 2019 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Project 2019 là phiên bản mới nhất của Microsoft Project tính đến thời điểm hiện tại. Project cho phép bạn lên kế hoạch, theo dõi tiến độ, phân công nguồn lực, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc chuyên nghiệp.

Microsoft Project 2019 hướng dẫn Active chi tiết

1. Yêu cầu cấu hình cài đặt

 • Bộ vi xử lý: 1GHz hoặc nhanh hơn, hỗ trợ cả bản 32bit và 64bit với SSE2.
 • Hệ điều hành: Windows 10
 • RAM: 2 GB trở lên.
 • Dung lượng ổ đĩa cứng: 3GB
 • Độ phân giải màn hình:1024×768.
 • Kết nối mạng Internet để sử dụng các tính năng liên quan.

2. Một số điểm mới Microsoft Project 2019

 • Liên kết các tác vụ bằng menu thả xuống: Bạn không còn phải nhớ ID của tác vụ bạn muốn liên kết. Thay vào đó, khi bạn chọn một ô trong cột Predecessors , rồi chọn mũi tên xuống, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tác vụ trong dự án của mình.
 • Nhãn thanh thời gian và tiến độ nhiệm vụ: Truyền đạt tiến độ dự án dễ dàng hơn. Các thanh thời gian hiện có thể được gắn nhãn và tiến trình nhiệm vụ được hiển thị ngay trên chính các tác vụ, giúp đơn giản hóa nhanh chóng kế hoạch của bạn và công việc đang tiến hành khi chia sẻ trạng thái.
 • Cải thiện khả năng tiếp cận: Chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận của Dự án cho tất cả khách hàng.
 • Task Summary Name field: Với danh sách nhiệm vụ dài, thật khó biết tác vụ nào ẩn trong kế hoạch dự án tổng thể. Trường Task Summary Name field chỉ đọc hiển thị tên tóm tắt nhiệm vụ. Trường này được thêm vào như một cột trong trình xem Task có thể giúp làm rõ cấu trúc dự án. Để bổ sung trường này, click chuột phải vào tiêu đề cột (tới bên phải vị trí muốn thêm trường đó), chọn Insert Column > Task Summary Name từ danh sách thả xuống.

——————–Download——————–

Microsoft Project 2019 Retail

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Hướng dẫn Active kích hoạt

 • Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.
Microsoft Project 2019
 • Bước 2: Nhập lệnh bên dưới
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16" if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16" set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs" %cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B >nul 2>&1 %cmd% /dstatus | findstr "Office19ProjectPro2019VL" if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProjectPro2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x") %cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act cls & %cmd% /dstatus echo.

Hoặc

@echo off
title Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\Office19ProjectPro2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\Office19ProjectPro2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:JXD2M >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:PKD2B >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version
:halt
pause >nul

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*