Download Light Invoice 1.0 Portable

Download Light Invoice 1.0 Portable

Light Invoice là một ứng dụng dành riêng cho những người cần tạo hóa đơn khẩn cấp trông được chỉnh sửa chuyên nghiệp, hầu hết cho các công ty nhưng cũng cho các cá nhân, với điều kiện thực hiện các điều chỉnh nhỏ.

Download Light Invoice 1.0 Portable

Các tính năng chính

  • Quản lý khách: hàng Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng không giới hạn của bạn.
  • Gửi email: Chia sẻ hóa đơn của bạn qua email.
  • Báo cáo: Số liệu thống kê giúp duy trì hoạt động kinh doanh của bạn.
  • Tạo thuế và chiết khấu: Quản lý thuế và chiết khấu.
  • Hóa đơn tùy chỉnh: Cá nhân hóa hóa đơn của bạn.
  • Sau khi thành lập công ty của bạn, chỉ cần thêm ý chính của hoạt động của bạn. Nếu bạn có nhiều khoản thu nhập và chi phí, hãy đảm bảo bạn đăng ký từng khoản một cách thích hợp, thêm vào cá nhân hoặc công ty mà bạn phải chuyển tiền.
  • Thêm mã QR để có thêm khả năng truy cập và đăng ký hóa đơn của bạn với một ID duy nhất để bảo quản và lưu trữ an toàn. Bạn có thể sử dụng nó để chi trả các chi phí nội bộ của công ty và nó sẽ vẫn hữu ích như bất kỳ phần mềm tương tự nào khác.

——————–Download——————–

Light Invoice 1.0 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*